آخرین ارسال ها

بانگ‌های جدید

من ندانستم از اول
که تو بی عیب و وفایی
عهد نابستن از آن به
که ببندی و نیایی
دوستان عیب کنندم
که چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن
که چنین خوب چرایی
بالا