جواني

اگر نامه اي مينويسي به باران،اگر نامه اي مينويسي به خورشيد،اگر نامه اي مينويسي به دريا،سلام مرا نيز بنويس.سلامي پر از شوق پرواز،از روزن آرزوها.
ميخواهم از تو بگويم.از جوان،از جواني،از شور ،از شوق،از سيل باران هاي بهاري در جاري رگهاي تو.از سرخي گونه ات و نبض شقيقه ات كه چون به هيجان آيد طغياني از انقلاب زندگي رگهاست.از تو جوان كه درياي قدرتي،موج نشاطي،شور اشتياقي.گاه چون اقيانوسي آرام و گاه چون موج سهمگين درياي خشمگين.گاه چون شكوفه تازه بهاري و گاه چون برگ زرد پاييزي ملول از بي رحمي.

پيش از اينها پيش از اينها گفته اند از جواني.جواني چيست؟ماهيتش،خصوصيتش و اين كه چه بايد كرد؟راستي چه بايد كرد؟چه طور بايد جوان بود و جوان ماند؟راز جواني در چيست؟
جواني موهبتي است چون بنفشه بهاري،گذرا و زيبا.تا به ديدنش بنشيني رفته است.اين است كه پيران ما،آنان كه اين بهار را از دست داده اند ميگويند:قدر جواني كه نداني بدان،و يا روز جواني مال پيري بنگر.
اما ميدانم كه تو امروز از اين شعار ها خسته اي.نميداني جواني چيست و از جان تو چه ميخواهد.خود با موج او ميروي،در درون آني اما نميداني كه چيست.چون چهل را گذراندي چشم باز ميكني و ميگويي:يادش بخير وقتي جوان بوديم.
جواني زميني است حاصلخيز و بكر.بذري بايد پربار و باراني بارور.فقط در آن بذر نيكي بكار،و چون دانه ات را كاشتي زماني كه مو هاي شقيقه ات به سپيدي رفت،زمينت حاصل ميدهد.و تو هنوز جواني،زيرا كه حاصل جواني داري نه خود جواني را.پس بيا يك بار ديگر آزمون كن نغمه اي در پرده اي ديگر.بر روي بامي ايستاده اي كه بلندايش كوتاهتر از بام حيرت نيست و كبوتري در دستهايت ميزند پرپر كه قلبش پر از صبح و پريدنهاست،و ميتپد از قلب تو صد عشق افزونتر.

اميدوارم كه هميشه استوار و پايدار باشي!
پ.ن:1.چند سال پيش حدود 5 سال ،اين متن رو از شبكه پيام نما برداشتم.
2.هرچي عيد تو راهه مبارك.
3.شعبان ماه من است،هركس يك روز از آن را روزه بگيرد بهشت بر او واجب است.پامبر اكرم

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.