شماره 09

فهرست: سرمقاله (محمدامین رحیمی)، درد ِ روحانی (ندا پاکدامن)، نطق ِ مدیر (امین معظمی)، کاغذهایي در باد (امیرپوریا مهری)، قانون ِ نانوشته (رشید شاملی)، مصاحبه (گلاره گودرزی)، جناب ِ جدید (پوریا باقری)؛

شماره‌ی ِ نهم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه‌ی سمپادیا — شماره‌ی 09

در این شماره:

 • سرمقاله (محمدامین رحیمی)
 • درد ِ روحانی (ندا پاکدامن)
 • نطق ِ مدیر (امین معظمی)
 • کاغذهایي در باد (امیرپوریا مهری)
 • قانون ِ نانوشته (رشید شاملی)
 • «سمپاد باشد یا نه» پرسش ِ تو این نیست — بخش ِ دوم (گلاره گودرزی): مصاحبه با شروین ِ وکیلی
 • جناب ِ جدید (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_9.zip

شماره 08

فهرست: برنامه‌ی ِ درسی ِ ملی (امیرپوریا مهری)، چه کساني از انحلال ِ سمپاد سود می‌برند؟ (امین معظمی)، فرشته‌ی ِ نگه‌بان (گلاره گودرزی)، انحلال؟! (محمدعلی اعرابی)، مصاحبه (گلاره گودرزی)، شراب (آرمان زارعی)، بدون ِ شرح (پوریا باقری)؛

شماره‌ی ِ هشتم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه‌ی سمپادیا — شماره‌ی 08

در این شماره:

 • برنامه‌ی ِ درسی ِ ملی (امیرپوریا مهری)
 • چه کساني از انحلال ِ سمپاد سود می‌برند؟ (امین معظمی)
 • فرشته‌ی ِ نگه‌بان (گلاره گودرزی)
 • انحلال؟! (محمدعلی اعرابی): خبرهای ِ تأییدشده پیرامون ِ انحلال ِ سمپاد
 • «سمپاد باشد یا نه» پرسش ِ تو این نیست — بخش ِ نخست (گلاره گودرزی): مصاحبه با شروین ِ وکیلی
 • شراب (آرمان زارعی): شعر
 • بدون ِ شرح (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_8.zip

شماره 07

فهرست: گفت‌و‌گو با دیوار (امیرپوریا مهری)، از آن‌چه ساخته‌ایم (گلاره گودرزی)، هزار باید و شاید (محمدامین رحیمی)، سریر ِ هوشیار (علی خواسته)، اعتمادی استعفا کرد (محمدعلی اعرابی)، خانه سرد است (ناهید معظمی)، مصاحبه (آرمین مطهر): محمدصالح زارع‌پور، انحلال (پوریا باقری): کاریکاتور؛

شماره‌ی ِ هفتم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا - شماره هفت - صفحه اول

در این شماره:

 • گفت‌و‌گو با دیوار (امیرپوریا مهری)
 • از آن‌چه ساخته‌ایم (گلاره گودرزی)
 • هزار باید و شاید (محمدامین رحیمی)
 • سریر ِ هوشیار (علی خواسته)
 • اعتمادی استعفا کرد (محمدعلی اعرابی)
 • خانه سرد است (ناهید معظمی)
 • گفت‌و‌گو با صالح (آرمین مطهر): مصاحبه با محمدصالح زارع‌پور
 • انحلال (پوریا باقری): کاریکاتور

دانلود: http://sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_7.zip

شماره 06

فهرست: هیاهو برای ِ چیزهای ِ بسیار (شورای ِ نویسنده‌گان)، آتش ِ نسل ِ سوخته (امیرپوریا مهری): مصاحبه با هاشم میرزایی، اسنوب‌ها (گلاره گودرزی)، گرد ِ بی‌مرکز (ندا پاکدامن)، لذت ِ پیروان ِ صبور (ترجمه‌ی ِ محمدعلی اعرابی): مصاحبه با مریم میرزاخانی، لقمه‌ی ِ خوش‌پخت (ناهید گودرزی)؛

شماره‌ی ِ ششم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا منتشر شد.

نشریه سمپادیا - شماره شش - صفحه اول

در این شماره:

 • هیاهو برای ِ چیزهای ِ بسیار (شورای ِ نویسنده‌گان)
 • آتش ِ نسل ِ سوخته (امیرپوریا مهری): مصاحبه با هاشم میرزایی
 • اسنوب‌ها (گلاره گودرزی)
 • گرد ِ بی‌مرکز (ندا پاکدامن)
 • لذت ِ پیروان ِ صبور (ترجمه‌ی ِ محمدعلی اعرابی): مصاحبه با مریم میرزاخانی
 • لقمه‌ی ِ خوش‌پخت (ناهید گودرزی)

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_6.zip

شماره‌ 02 «ویژه‌نامه‌ی نوروز»

شماره‌ی ِ دوم ِ نشریه‌ی ِ سمپادیا (ویژه‌نامه‌ی ِ نوروز) منتشر شد.

نشریه سمپادیا — شماره 02

دانلود: http://www.sampadia.com/magazine/download/sampadia_mag_2.zip