حکومت

  1. boodika

    بهترین و قدرتمندترین پادشاه ایران چه کسی بود?!

    بهترین حکومت و قدرتمندترين پادشاه ایران از نظر شما چه کسی هست و چرا??? +از نظر شما ما چ پیشرفت هایی داشتیم در اون دوران?
بالا