امام حسین عاشورا ویاران دریک نگاه

حسین فرزندعلی وفاطمه درسوم شعبان 4هجری درمدینه متولدشدوپس ازرحلت برادرامرامامت رابعهده گرفت مت11سال این مسولیت رابعهده داشت.براساس دعوت مردم عراق ایشان حج رانیمه كاره رهاساخته وبجانب آن دیارشتافت وسرانجام با72تن یاران خوددرسرزمینكربلاشهیدوهمانجادفن شدند.ذیلابحادثه عاشوراویاران ایشان باختصاراشاره میگردد

تاريخ امام حسين درحديث(1247تا1267)-درموردامام حسين(773تا775)

  حادثه عاشورا

  زمان-روزدهم محرم سال61هجری درزمان حكومت یزیدبن معاویه ساعت8صبح تادوبعدازظهر

 مكان-نینوآیاكربلای امروزی واقع دربین النهرین (عراق)

  نحوه ماجرا-

1-اولین تیرتوسط عمربن سعدفرمانده سپاه یزیدپرتاب شدوتیرباران سپاه اسلام شروع شد

 2-حمله كلی بسپاه اسلام اغازودراین مرحله38نفرازاصحاب امام شهیدشدند

  3-مبارزه تن بتن اغازشدودراین مرحله7نفردیكربشهادت رسیدند

 4-حمله باهلبیت اغازشدكه باشهادت تمامی انان جز5نفرذكوروحرم امام درساعت پایان میپذیرد

 5-باامدن قبیله بنی اسدبیاری امام سجادشهدارابخاك سپرده وهمگی باسارت بسوی شام روانه میشوند  درموردكسانی كه درعاشوراحضورداشته وبشهادت رسیدندبجدول شماره6درپایان كتاب مراجعه فرمائید.

الف-اهلبیت(25نفر)

ب-اصحا ب(18نفر)

ج-ا نصار(29نفر)

1-علی اكبرفرزندامام

 2-علی اصغر فرزندامام

 3-جعفر فرزندامام

 4-عباس برادرامام

 5-عثمان   برادرامام

6-ابوبكر برادرامام

7-محمداصغربرادرامام

 8-جعفر     برادرامام

9-عبدا…   برادرزاده امام

 10-ابوبكر  برادرزاده امام

 11-قاسم    برادرزاده امام

12-مسلم بن عقیل(عموزاده)

 13-جعفر بن قیل( عموزاده)

14-عبدالرحمن بن عقیل (عموزاده)

15-عبدا… اكبر(عموزاده)

16-علی       (عموزاده)

۱۷-عون نوه عمو(جعفر)

18-عبدا… نوه عمو(جعفر)

19-عبیدا… نوه عمو(جعفر)

20-عبدا… فرزندمسلم

21-محمد فرزندمسلم

22-محمدبن ابوسعیدبن عقیل

23-یكنفرنوه عموازابولهب

 24-ابوالنیاج بن ابوسفیان

 25-عبدا… بن بقطر(برادررضایی)

 زندگان ذكور

1-امام سجاد

 2-حسن بن حسن

 3-عمروبن حسن

 4-محمدبن عقیل

 5-قاسم عبدا… بن جعفر

1-حبیب بن مظاهر(مسن ترین)

 2-علی بن مظاهر(برادرحبیب)

 3-یزیدبن مظاهر(برادرحبیب)

 4-زهیربن قین

 5-مسلم بن عوسجه(اولین شهید)

-6سلیمان(غلام امام)

 7-منحج (غلام امام)

 8-عبدا… عمیركلبی

 9-همسرعمیر

 10-فرزندعمیر

11-سیف بن حارث همدان

 12-جناذه بن حارث انصاری

 13-عمربن جناذه

 14-جابربن حارث سلمانی

 15-مالك بن انس باهلی

 16-نافع بن هل

  17-ابوثمامه صائدی

 18-سویدبن عمره(اخرین شهید)

1-حربن یزیدریاحی

 2-مصعب بن یزید(برادرحر)

 3-علی بن حر(فرزندحر)

4-ابوالشعثاء

 5-بریربن حضیرهمدانی

6-عمربن قرظه انصاری

 7-سواربن ابی حمیر

8-عبدا… بن عرزه

9-عبدالرحمن بن عبدا…

 10-مالك بن عبدا…

11-عمروبن مطاع

 12-شوذب(غلام او)

 13-برابن مغفل

14-ابن معقل اصبحی

 15-سعیدبن عبدا…

 16-عمر بن خالد

 17-مجمع بن عبدا…

 18-مجمع بن عبدا…

 19-حنظله بن اسعد

20-حجاج بن مروان

21-سعدبن حنظله

 22-عمروبن خالد

 23-یحیی بن سلیم

 24-قره بن ابی غره

 25-خالدبن عمرو

 26-عمربن خالدازدی

 27-عبدالرحمن بن عرزه

 28-عایس بن ابی شبیب

 29-   اسلم بن عمر

اضافه کردن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *