به نظر شما اگر از رابطه ی زیر استفاده کنم، معلم حسابانمان شاکی می شود ؟

اصولاً یک سری از روابط خیلی باحال هستن.

مثلا اینکه (Cos (pi/7 عددی گنگ است !

(توضیح: الان ساعت دیر وقت است و فردا هم بنده باید بروم مدرسه…زده است به سرم)