خدا

چه جوری می شه که یکی ایمانش رو به خدا از دست بده ؟
وقتی حس کردن و درک وجودش انقدر راحته و با چشم باز و منطق واقعی ، می شه اینو فهمید !
چه جوری کسی می تونه وجودش رو انکار کنه وقتی

بیشتر بخوانید
بگذار برایت بنویسم

Let me write you in English
  to let you touch my sense.
Just a small talk
Just a play of words
which has stuffed my mind
for a while
for a while…
I know
I know
after a while
You’ll forget this soon
like others
بیشتر بخوانید