ادغام سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به آموزش وپرورش با کلیه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام و به «مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان» تغییر می کند

بیشتر بخوانید
کس نخارد پشت من…جز ناخن مغز من!

کلاس یکنواخت و خسته کننده ی فیزیک…
دبیر از x و y میگه و ما از اینکه “خرش از پرک”(!)شغله از “خ”یا نه…
محض تنوع ما چن تا بچه های گوشه ی کلاس بی دلیل با صدای بلند می زنیم زیر خنده و بقیه م

بیشتر بخوانید
انشایی با تاریخ مصرف گذشته

لا به لای فولدر پر از آت و آشغال my documentپیداش کردم…مال خیلی وخ پیشه.وختایی که اون قدر پیش بودن که کارو زندگیم شده بود فک کردن به آرزوی لامپ و چه می دونم دل تنگی های دستگیره ی در و دل شکننده ی شیشه

بیشتر بخوانید
مدیر مرکز

هنوز جلوی چشمامه . همین دیروز بود که وسط کلاس زنگ رو زدن . ما هم از همه جا بی خبر از پنجره بیرون رو نگاه کردیم و دیدیم طبق معمول چند نفر بی ریخت و قیافه هلک و هلک اومدن مدرسه ما . یکی

بیشتر بخوانید