نتایج جستجو

  1. happymoon

    مهشاد - ۷۹۰۴

    کتاب های خوانده شده: بینوایان - ویکتور هوگو شیطان و دوشیزه پریم - پائولوکوئیلو بریدا - پائولوکوئیلو خاطرات یک مغ - پائولوکوئیلو کیمیاگر - پائولوکوئیلو دختری از پرو - ماریوبارگارس یوسا توفان برگ - گابریل گارسیامارکز عقاید یک دلقک - هانریش بل شماکه غریبه نیستید - هوشنگ مرادی کرمانی دشمن عزیز - جین...
  2. happymoon

    همه جا آسمان این رنگ است؟

    همه جا آسمان این رنگ است؟ مردم از شهر به شهر، ده به ده، مرز به مرز متفاوت شده اند... رنگ هر گوشه این خاک به رنگ بشریست که در آن جا به تمنای وجودی باقی در پی زیستن است. خاک یک گوشه پر از آزادی و لبالب ز سرور و شادی و سراسر هنر و مهر و صفاست. خاک یک گوشه دیگر که من آنرا دیدم پر ز عصیان و غم...
بالا