نتایج جستجو

  1. Hitler

    مشتر ي پنهان مي شود.....

    با سلام اختفاي سياره و ماه يكي از جذاب ترين پديده هاي نجوميه كه خيلي هم نادره ، صورت اختفاهاي قبلي نيز همه با هم خيلي جالب و ديدني بوده وهست البته ما در ٢٥تير ماه پنهان شدن مشتري و اقمارش رو خواهيم داشت و جالب آن است كه ما تا سال٢٠١٩در ايران اختفايي نخواهيم داشت (سياره زحل و ماه) مشتري يا برجيس...
بالا