نتایج نظرسنجی: آیا هما پوور اصفهانی را می شناسید ؟ ... رمان هایش را خوانده اید ؟!

کاربرانی که برای 'اسمش را شنیده ام اما رمان هایش را نخوانده ام' رای داده اند.