نتایج نظرسنجی: کدام زبان برتر است؟

کاربرانی که برای 'اسپانیایی' رای داده اند.