نتایج نظرسنجی: کسی که شما را عصبانی میکند دوست دارید با چه چیزی او را بزنید؟(طنز)