نتایج نظرسنجی: کسی که شما را عصبانی میکند دوست دارید با چه چیزی او را بزنید؟(طنز)

کاربرانی که برای 'با دسته بیل یا چنگال مزرعه' رای داده اند.