عشق

نزدیک شش سال داشت  که برای بار اول عاشق شد
عاشق مداد رنگی نارنجی اش!
روزها گذشت
خودکار را که دید ، مداد رنگی را فراموش کرد
مداد رنگی جایی در انتهای کشو خاک خورد
و گریست
یزرگتر شده بود که یک روز
جادوی روان

بیشتر بخوانید