(ویرایش)کتاب آموزش فشرده شیمی-سعید زارعیان

ویرایش: تعداد محدودی از این کتاب در اختیار شعب فروشگاه بهمن کرج قرار گرفت. از امروز می توانید برای تهیه این کتاب به هر کدام از شعب فروشگاه بهمن مراجعه کنید.
بعد از حدود 5ماه تلاش، حاصل کار گروهی من و چند تن از دوستان

بیشتر بخوانید