پدر رفت …

رد خبر رو توی سه جا توسنتم بگیرم.منشا خبر بر میگرده به مصاحبه خبرگزاری مهر.
نقل خبر از قول تابناک:

برکناری یک مدیر ارشد بعد از 21 سال
مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان “سمپاد” برکنار

بیشتر بخوانید