شاید من …

شاید من دوست نداشته باشم تورا در آغوش بگیرم …
شاید من دوست نداشته باشم دستانت را بگیرم …
شاید من دوست نداشته باشم در کنارت راه روم …
شاید من دوست نداشته باشم با تو در یک دانشگاه باشم…
شاید من دوست نداشته باشم

بیشتر بخوانید