ارتباطات ایرانی

× این برنامه روز 5 شنبه ساعت 22 از شبکه چهار پخش می شود.
من شخصا انسانی هستم از هرچیز زاید و بدون کاربرد بدم میاد و علاقه خاصی به حذف زایدات دارم. از پوچی و بی محتوای هم نهایت تنفر رو دارم. تلوزیون ایران

بیشتر بخوانید